วิธีชำระค่าตั๋วโดยสารผ่าน SCB Easy Net
 
หลังจากทำการจองตั๋วโดยสารผ่านบริการไทยรูท ดอทคอม แล้ว Login เข้าสู่ SCB Easy Net เพื่อชำระเงิน ที่ www.scbeasy.com

การใช้งานครั้งแรก ท่านต้อง Add ไทยรูท ดอทคอม เข้าสู่บัญชีของท่านก่อน (ทำครั้งแรกครั้งเดียว) โดยมีวิธีการดังนี้

1. เลือก ชำระเงิน และ e-Bill

2. บัญชีผู้ให้บริการ ( Biller) คลิก "เพิ่มรายชื่อผู้รับชำระ"

3. เลือก Add from Quick Search

4. ช่อง Comp code : ใส่ตัวเลข 7002 ( ช่องอื่นๆ ไม่ต้องใส่ข้อมูลใดๆ) แล้วคลิ๊ก Search

5. ผลการค้นหาจะแสดงชื่อ บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด คลิ๊กเครื่องหมาย ด้านหลังเพื่อทำการเพิ่มไทยรูท ดอทคอม เข้าสู่บัญชีของท่าน

6. กรอกข้อมูลเพื่อทำรายการ โดย
      6.1 ระบุชื่อเรียกเป็น ไทยรูท ดอทคอม
      6.2 ข้อมูลลูกค้า
           - ชื่อ-นามสกุลลูกค้า: กรอก ชื่อ นามสกุลของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ
           - หมายเลขลูกค้า(Ref.1.): กรอกรหัสการจองที่ได้รับจากการจองตั๋วโดยสาร (ตัวเลข 10 หลัก)
           - หมายเลขอ้างอิง(Ref.2): เว้นว่างไว้ (ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ)
      6.3 คลิก Add เพื่อทำรายการ

7. เสร็จสิ้นขั้นตอน

 

หลังจากทำการเพิ่มบัญชี ไทยรูท ดอทคอม เข้าสู่บัญชีของท่านแล้ว การชำระเงินค่าตั๋วมีวิธีการดังนี้

1. เลือก ชำระเงิน และ e-Bill

2. กรอกข้อมูล โดย
      2.1 เลือกบัญชีของท่านที่จะทำการชำระเงิน
      2.2 บัญชีผู้ให้บริการ (Biller) เลือก บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด
      2.3 ข้อมูลลูกค้า
           - ชื่อ-นามสกุลลูกค้า: กรอก ชื่อ นามสกุลของท่าน เป็นภาษาอังกฤษ
           - หมายเลขลูกค้า(Customer No.): กรอกรหัสการจองที่ได้รับจากการจองตั๋วโดยสาร (ตัวเลข 10 หลัก)
           - หมายเลขอ้างอิง(Reference No.): เว้นว่างไว้ (ไม่ต้องกรอกข้อมูลใดๆ)
      2.4 จำนวนเงิน กรอกจำนวนเงินตามที่ท่านต้องชำระ
      2.5 วันที่หักบัญชี เลือก ชำระทันที
      2.6 ตรวจสอบ รายการของท่าน หากถูกต้อง คลิ๊ก next เพื่อทำรายการ

      จากนั้นคลิ๊ก Next เพื่อดำเนินการต่อไป

3. ตรวจสอบ รายการของท่าน หากถูกต้อง คลิ๊ก Confirm เพื่อยืนยันรายการ

4. ท่านอาจพิมพ์ข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน โดยการคลิ๊ก Print

5. เสร็จสิ้นขั้นตอน

ข้อมูลการชำระเงินของท่านจะถูก Update ในระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารของไทยรูท ดอทคอม ภายใน 24 ชั่วโมงหลังการชำระเงิน

 

 

ไปยังเว็บไซต์ ไทยรูท ดอทคอม | ไปยังเว็บไซต์ SCB Easy Net