โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

อีสานทัวร์

เส้นทาง : เชียงราย-ขอนแก่น (ป.1)

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.เชียงราย
2 เชียงราย ท่าพาน2 0 ชั่วโมง  30 นาที
3 เชียงราย สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.พาน 0 ชั่วโมง  30 นาที
4 เชียงราย จุดจอด แม่ใจ 0 ชั่วโมง  
5 พะเยา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พะเยา 1 ชั่วโมง  20 นาที
6 พะเยา จุดจอดม.พะเยา 0 ชั่วโมง  
7 ลำปาง จุดจอด อ.งาว 1 ชั่วโมง  40 นาที
8 แพร่ จุดจอด อ.สอง 0 ชั่วโมง  
9 แพร่ ทางแยกร้องกวาง 0 ชั่วโมง  
10 แพร่ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.แพร่ 3 ชั่วโมง  45 นาที
11 อุตรดิตถ์ จุดจอด อ.เด่นชัย 4 ชั่วโมง  
12 อุตรดิตถ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.อุตรดิตถ์ 5 ชั่วโมง  
13 พิษณุโลก สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พิษณุโลก 6 ชั่วโมง  
14 พิษณุโลก สถานีขนส่งผุ้โดยสาร จ.พิษณุโลก(2) 6 ชั่วโมง  20 นาที
15 พิษณุโลก จุดจอดวังทอง 0 ชั่วโมง  
16 พิษณุโลก จุดจอดค่ายสฤษดิ์ 0 ชั่วโมง  
17 พิษณุโลก จุดจอด อ.ทรัพย์ไพรวัลย์ 0 ชั่วโมง  
18 พิษณุโลก จุดจอดบ้านแยง 7 ชั่วโมง  
19 เพชรบูรณ์ จุดจอดเข็กน้อย 0 ชั่วโมง  
20 เพชรบูรณ์ จุดจอดแคมป์สน 0 ชั่วโมง  
21 เพชรบูรณ์ สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.หล่มสัก 9 ชั่วโมง  
22 เพชรบูรณ์ จุดจอด อ.น้ำหนาว 0 ชั่วโมง  
23 เพชรบูรณ์ จุดจอดห้วยสนามทราย 0 ชั่วโมง  
24 ชัยภูมิ จุดจอด อ.คอนสาร 0 ชั่วโมง  
25 ขอนแก่น จุดจอด ต.โนนหัน 0 ชั่วโมง  
26 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ชุมแพ 10 ชั่วโมง  30 นาที
27 ขอนแก่น จุดจอดบ้านโคกสูง 0 ชั่วโมง  
28 ขอนแก่น จุดจอดตลาดหนองแก 0 ชั่วโมง  
29 ขอนแก่น จุดจอดบ้าน48-50-52 0 ชั่วโมง  
30 ขอนแก่น ภูเวียง 0 ชั่วโมง  
31 ขอนแก่น จุดจอด อ.หนองเรือ 0 ชั่วโมง  
32 ขอนแก่น จุดจอดดอนโมง 0 ชั่วโมง  
33 ขอนแก่น จุดจอดบ้านฝาง 0 ชั่วโมง  
34 ขอนแก่น จุดจอด ต.บ้านทุ่ม 0 ชั่วโมง  
35 ขอนแก่น สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.ขอนแก่น 11 ชั่วโมง  30 นาที