โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

นครบริการขนส่ง

เส้นทาง : นครศรีฯ-สงขลา

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.นครศรีธรรมราช
2 นครศรีธรรมราช จุดจอดชะเมา 0 ชั่วโมง  
3 นครศรีธรรมราช จุดจอดหนองหม้อ 0 ชั่วโมง  
4 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านบ่อล้อ 0 ชั่วโมง  
5 นครศรีธรรมราช จุดจอดการะเกด 0 ชั่วโมง  
6 นครศรีธรรมราช จุดจอดปากคลอง 0 ชั่วโมง  
7 นครศรีธรรมราช จุดจอดดอนแค 0 ชั่วโมง  
8 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.หัวไทร 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดปากระวะ 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช จุดจอดท่าเข็น 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอดป้ายบัว 0 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดชี้นาค 0 ชั่วโมง  
13 สงขลา จุดจอดศาลาหลวง 0 ชั่วโมง  
14 สงขลา จุดจอดท่าบอน 0 ชั่วโมง  
15 สงขลา จุดจอดรับแพรก 0 ชั่วโมง  
16 สงขลา จุดจอดหัวถิ่น 0 ชั่วโมง  
17 สงขลา จุดจอดสามบ่อ อ.ระโนด 0 ชั่วโมง  
18 สงขลา จุดจอดเจดีย์งาม 0 ชั่วโมง  
19 สงขลา จุดจอด ชุมพล 0 ชั่วโมง  
20 สงขลา จุดจอดหน้า อ.สทิงพระ 0 ชั่วโมง  
21 สงขลา จุดจอดบ่อด่าน 0 ชั่วโมง  
22 สงขลา จุดจอด ต.บ่อแดง 0 ชั่วโมง  
23 สงขลา จุดจอด ต.ม่วงงาม 0 ชั่วโมง  
24 สงขลา ทางหลวงสิงหนคร 0 ชั่วโมง  
25 สงขลา จุดจอดสี่แยกบ้านน้ำกระจาย 0 ชั่วโมง  
26 สงขลา สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.สงขลา 2 ชั่วโมง