โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

ศรีสุเทพทัวร์

เส้นทาง : กรุงเทพฯ - พัทลุง

ลำดับ ชื่อจังหวัด สถานี ระยะเวลาจากต้นทาง
1 กรุงเทพมหานคร สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (ถนนบรมราชชนนี)
2 สมุทรสาคร แยกแม่กลอง 0 ชั่วโมง  
3 สมุทรสงคราม จุดจอด สมุทรสงคราม 1 ชั่วโมง  30 นาที
4 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดปราณบุรี 0 ชั่วโมง  
5 ประจวบคีรีขันธ์ จุดจอดสี่แยกกุยบุรี 0 ชั่วโมง  
6 สุราษฎร์ธานี จุดจอดเวียงสระ 0 ชั่วโมง  
7 สุราษฎร์ธานี จุดจอดตลาดนาสาร 0 ชั่วโมง  
8 สุราษฎร์ธานี จุดจอดแยกบ้านส้อง 0 ชั่วโมง  
9 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านหนองดี 0 ชั่วโมง  
10 นครศรีธรรมราช สถานีขนส่งผู้โดยสาร อ.ทุ่งสง 0 ชั่วโมง  
11 นครศรีธรรมราช จุดจอด อ.จุฬาภรณ์ 0 ชั่วโมง  
12 นครศรีธรรมราช จุดจอดแยกสวนผัก 0 ชั่วโมง  
13 นครศรีธรรมราช จุดจอดบ้านทุ่งโป๊ะ 0 ชั่วโมง  
14 นครศรีธรรมราช จุดจอดเขาพระทอง 0 ชั่วโมง  
15 นครศรีธรรมราช จดุจอดหนองบัว 0 ชั่วโมง  
16 นครศรีธรรมราช จุดจอดไม้เสียบ 0 ชั่วโมง  
17 พัทลุง จุดจอดโพธิ์ทอง 0 ชั่วโมง  
18 พัทลุง สถานีขนส่งผู้โดยสาร จ.พัทลุง 10 ชั่วโมง