โลโก้ และ สัญลักษณ์เว็บไซต์ไทยรูทดอทคอม รูปภาพ CallCenter0-2269-6999
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด

คำนิยาม

"บริษัทฯ" "เรา" "ไทยรูท ดอทคอม" หมายถึง บริษัท ไทยรูท ดอทคอม จำกัด บริษัทจำกัดซึ่งดำเนินกิจการบริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร "บริษัทเดินรถ" "ผู้ให้บริการเดินรถ" "ผู้ให้บริการรถโดยสาร" หมายถึง บริษัทซึ่งดำเนินกิจการรถโดยสารและแต่งตั้งหรือให้สิทธิกับ ไทยรูท ดอทคอม ในการจำหน่ายและดำเนินการจัดการใดๆ กับตั๋วโดยสาร "ผู้โดยสาร" หรือ "ท่าน" หมายถึงบุคคลใดก็ตาม ยกเว้นพนักงานบริการบนรถที่เดินทางหรือจะเดินทางไปกับรถโดยสารตามที่บริษัทฯ ได้รับสิทธิในการดำเนินการกับตั๋วโดยสาร "สัมภาระ" หมายถึง ทรัพย์สินส่วนบุคคลที่ท่านนำไปด้วยในการเดินทาง รวมทั้งสัมภาระที่ลงทะเบียนและไม่ได้ลงทะเบียน เว้นแต่จะกำหนดเป็นอย่างอื่น "ค่าธรรมเนียม" "ค่าโดยสาร" "ค่าบริการ" หมายถึงค่าโดยสาร ค่าใช้จ่ายและเงื่อนไขที่เกี่ยวกับรายการดังกล่าว "เว็บไซต์" หมายถึงเว็บไซต์ www.thairoute.com และ/หรือ เว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตในการเชื่อมต่อกับไทยรูท ดอทคอม ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อให้ผู้โดยสารได้จองที่นั่งออนไลน์

1. การบังคับใช้

1.1 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีผลบังคับใช้กับผู้โดยสารและผู้ที่ติดต่อกับบริษัทฯ ทุกท่าน โดยให้มีผลบังคับใช้นับตั้งแต่ที่มีการซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ใช้กับการเดินทางโดยรถโดยสารประจำทางที่ให้สิทธิไทยรูท ดอทคอม ในการจำหน่ายและดำเนินการกับตั๋วโดยสาร

1.2 ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถูกร่างขึ้นเป็นภาษาไทย ในกรณีถูกแปลเป็นภาษาอื่นให้ถือเอาฉบับภาษาไทยเป็นหลักในการตีความ และในกรณีข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริษัทฯ ไม่สอดคล้องกัน ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มีอำนาจเหนือกว่า เว้นแต่จะระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไข

2. บัตรโดยสารและค่าโดยสาร

2.1 บริษัทฯ มิได้ออกบัตรโดยสารให้แก่ผู้โดยสารเพื่อลดภาระในการเก็บรักษาของผู้โดยสาร ทั้งนี้ อีเมล์ และ ข้อความผ่านมือถือ ที่บริษัทฯส่งให้แก่ท่านถือเป็นหลักฐานในการซื้อขายบริการระหว่างท่านและบริษัทฯ โดยถือว่ากำหนดการเดินทาง ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และข้อบังคับของบริษัทเดินรถ (รวมทั้งค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง) ประกอบกันเป็นข้อกำหนดและเงื่อนไขของสัญญาสำหรับการบริการที่ทำขึ้นระหว่างท่านและบริษัทฯ

2.2 ค่าโดยสาร เป็นค่าใช้จ่ายในการใช้บริการรถโดยสารจากสถานีต้นทางไปยังสถานีปลายทางเท่านั้น ค่าโดยสารจะไม่รวมค่าดำเนินการจัดการ ค่าบริการช่องทางจำหน่าย ค่าบริการจุดชำระเงิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสาร บริษัทฯ เป็นผู้ให้บริการระบบจำหน่ายตั๋วโดยสารออนไลน์เท่านั้น การให้บริการรถโดยสารเป็นความรับผิดชอบของผู้ให้บริการรถโดยสารตามข้อตกลงและมาตรฐานการดำเนินงานที่บริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการทำไว้กับบริษัทฯ

2.3 การโอนและเปลี่ยนแปลงสัญญาการใช้บริการระหว่างท่านกับบริษัทฯ สามารถทำได้ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ หรือบริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการกำหนดไว้เท่านั้น

2.4 การแสดงตน ท่านจะต้องแสดงตนระหว่างการลงทะเบียน และ/หรือ รับตั๋วโดยสารก่อนขึ้นรถ โดยการแสดงรหัสการจอง (Booking ID) และแสดงบัตรประจำตัวซึ่งมีรูป เช่น บัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง หรือบัตรอื่นซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการ และ ผู้ให้บริการรถโดยสารบางแห่งอาจร้องขอให้ท่านแสดงหลักฐานการชำระเงิน หรือ กำหนดการเดินทาง

3. การจองที่นั่งและการชำระเงิน

3.1 บริษัทฯ เปิดให้บริการจองที่นั่งผ่านเว็บไซต์ www.thairoute.com จองผ่านเว็บไซต์ที่ได้รับอนุญาตให้เชื่อมต่อกับไทยรูท ดอทคอม จองผ่านทางโทรศัพท์ จองผ่านจุดจำหน่ายตั๋วโดยสาร จองผ่านเครื่องจำหน่ายตั๋วอัตโนมัติ (คีออส) โดยจะต้องทำการจองก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 1 วัน หลังเสร็จสิ้นการจองท่านจะได้รับรหัสการจอง (Booking ID) และต้องชำระเงินผ่านช่องทางการชำระที่กำหนดให้ครบถ้วนถูกต้องภายในเวลา 24.00 น. ของวันทีี่ทำการจอง หากท่านไม่ชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด รหัสการจองของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

3.2 ช่องทางชำระเงินที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ประกอบด้วย เคาน์เตอร์เซอร์วิสออนไลน์ บัตรเครดิต (VISA/Master Card) ตู้ ATM ธนาคารไทยพาณิชย์ ตู้ ATM ธนาคารกสิกรไทย ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย จัสท์เพย์ และ SCBEasy Net

3.3 การเลือกที่นั่ง ในการจองที่นั่งท่านสามารถเลือกที่นั่งได้ ทั้งนี้บริษัทฯ และ/หรือ ผู้ให้บริการเดินรถ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวรถหรือที่นั่งในกรณีจำเป็น

3.4 การยืนยันการจองที่นั่ง การจองที่นั่งของท่านจะได้รับการยืนยันหลังจากท่านชำระเงินครบถ้วนถูกต้อง และชำระภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น โดยท่านสามารถตรวจสอบสถานะการยืนยันการจองได้ที่เว็บไซต์ www.thairoute.com หรือ Call Center ที่ท่านใช้บริการจองที่นั่ง

3.5 การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง

3.5.1 การเปลี่ยนแปลงชื่อผู้โดยสาร สามารถทำผ่าน Call Center หมายเลข 02 269 6999 ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

3.5.2 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น. โดยมีค่าบริการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางที่นั่งละ 80 บาท (ไม่รวมค่าบริการจุดชำระเงิน) บริษัทฯ สงวนสิทธิไม่คืนส่วนต่างในกรณีเปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่ราคาโดยสารต่ำกว่า และท่านต้องชำระส่วนต่างในกรณีที่เปลี่ยนแปลงไปยังเที่ยวรถที่มีราคาโดยสารสูงกว่า

3.5.3 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ในกรณีท่านแจ้งเปลี่ยนแปลงวันเดินทางแบบไม่ระบุวันเดินทาง ท่านต้องแจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนด 90 วันนับจากวันที่แจ้งเปลี่ยนแปลงแบบไม่ระบุวันเดินทางไว้ หากไม่แจ้งระบุวันเดินทางภายในกำหนดดังกล่าวถือว่าท่่านสละสิทธิในการใช้บริการ และท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

3.5.4 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง สามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันและสามารถเปลี่ยนแปลงได้เฉพาะเที่ยวรถที่มีข้อมูลอยู่ในระบบเท่านั้น แต่สามารถเปลี่ยนแปลงเส้นทางภายในผู้ให้บริการเดินรถรายเดียวกันได้หากผู้ให้บริการเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการมีเส้นทางที่ท่านต้องการเปลี่ยนแปลง

3.5.5 การคืนตั๋วโดยสาร ท่านต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 2 วัน สำหรับเที่ยวรถก่อนเวลา 12.00 น. และต้องแจ้งก่อนกำหนดการเดินทางเดิมอย่างน้อย 1 วัน สำหรับเที่ยวรถหลังเวลา 12.00 น. ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส, ตู้เอทีเอ็ม และ จัสเพย์ จะมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 30 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น ลูกค้าชำระค่าโดยสารผ่านบัตรเครดิต ทางบริษัทจะคืนเงินเข้าบัตรของท่าน โดยมีค่าบริการ 20% จากราคาตั๋ว และ ค่าดำเนินการ 30 บาท/ครั้ง โดยเงินจะคืนเข้าบัตรภายใน 3-4 สัปดาห์ หากลูกค้ามีความประสงค์ให้โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร จะมีค่าบริการ 50% จากราคาตั๋ว และค่าดำเนินการโอน 30 บาท/ครั้ง โดยเงินจะเข้าบัญชีภายใน 1 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ และภายใน 3 วันทำการสำหรับบัญชีธนาคารอื่น

3.5.6 การเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสาร เปิดให้บริการเฉพาะผู้ให้บริการเดินรถบางรายเท่านั้น บริษัทฯ จะแจ้งข้อมูลผู้ให้บริการเดินรถที่เปิดให้เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและคืนตั๋วโดยสารได้ในขั้นตอนการจองตั๋วโดยสาร

3.5.7 ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่านให้แก่บริษัทฯ เพื่อใช้ในการจองที่นั่งสำหรับการเดินทางและเพื่อยืนยันการจองที่นั่งนั้น รวมทั้งเพื่อการจัดหาและนำเสนอบริการและสิ่งอำนวยความสะดวกเพิ่มเติม

4. การลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทาง

4.1 ท่านจะต้องมาถึงสถานีขนส่งหรือจุดขึ้นรถก่อนกำหนดการเดินทางอย่างน้อย 30 นาที เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนลงทะเบียนและยืนยันการเดินทาง (เช็คอิน และ/หรือ รับตั๋วโดยสาร) ที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนของบริษัทเดินรถที่ท่านเลือกใช้บริการ โดยถือเป็นความรับผิดชอบของท่านในการปฏิบัติตามรายละเอียดของกำหนดการ ซึ่งบริษัทฯ ได้แจ้งให้ท่านทราบเมื่อท่านทำการจองที่นั่ง ไม่ว่าในกรณีใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ยินยอมให้ท่านเดินทาง หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเดินทางภายในเวลาที่กำหนดดังกล่าวข้างต้น หรือไม่สามารถแสดงเอกสารที่ครบถ้วนและถูกต้อง และไม่พร้อมที่จะเดินทาง บริษัทฯ อาจปฏิเสธไม่ให้ท่านเดินทาง และบริษัทฯไม่ต้องรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการที่ท่านไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกำหนดในข้อนี้ได้ ในกรณีดังกล่าว การจองที่นั่งถือว่าเป็นโมฆะและไม่สามารถเรียกเงินคืนได้

4.2 หากท่านไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อยืนยันสิทธิได้ตามกำหนดเวลาที่เคาน์เตอร์ลงทะเบียนเปิดทำการ รวมถึงการมาขึ้นรถไม่ทันตามกำหนดเวลา ท่านจะไม่สามารถเรียกคืนค่าโดยสารที่ท่านได้ชำระไปแล้วเพื่อการสำรองที่นั่งคืนได้

5. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่นๆ

ผู้ให้บริการรถโดยสารสามารถกำหนดข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมในการให้บริการได้ และให้ถือว่าข้อกำหนดและเงื่อนไขเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรถโดยสารเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดมิได้กำหนดไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ยึดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการรถโดยสารที่ท่านเลือกใช้บริการ แต่หากข้อกำหนดและเงื่อนไขใดขัดกับข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ในการบังคับ